Podmienky používania VERNE.SK

Vítame Vás na našich stránkach!

Stránky www.verne.sk vlastní a prevádzkuje spoločnosť VERNE TRAVEL, a.s., so sídlom Miletičova ulica č. 1, Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka číslo: 5037/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Používaním týchto stránok vyjadrujete Váš súhlas s Podmienkami používania stránokwww.verne.sk (ďalej len ako „internetové stránky“) a tieto podmienky sa zaväzujete dodržiavať. Prosíme Vás, pozorne si tieto podmienky preštudujte predtým, ako budete pokračovať v používaní internetových stránok ďalej.

Všetky informácie uvádzané na internetových stránkach sú všeobecnej povahy. Prevádzkovateľ internetových stránok sa snaží zaručiť, aby informácie v čase ich vloženia na internetové stránky boli správne, ale ich správnosť negarantuje. Prevádzkovateľ internetových stránok nezodpovedá za konanie, spôsobenú škodu alebo stratu na základe informácií získaných z internetových stránok.

Tieto internetové stránky obsahujú texty, fotografie a ďalší obrazový a zvukový materiál, ktorý je chránený Autorským zákonom č. 618/2003 Zbierky v platnom znení a inými zákonmi o ochrane duševného vlastníctva. Všetky autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva vlastní Prevádzkovateľ internetových stránok, alebo má Prevádzkovateľ internetových stránok povolenie od vlastníkov ochranných značiek a registrovaných ochranných známok na ich používanie na internetových stránkach.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb, ku ktorým poskytuje prístup pomocou hypertextových alebo iných odkazov.

Prevádzkovateľ preto nenesie zodpovednosť najmä za:

 • Obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré sa dajú navštíviť prostredníctvom hypertextových alebo iných odkazov nachádzajúcich sa na internetových stránkach Prevádzkovateľa
 • Reklamu či inú propagáciu prevádzkovanú na internetových stránkach tretími stranami
 • Odkazy na stránkach tretích osôb umiestnené na internetových stránkach

Prevádzkovateľ internetových stránok je oprávnený kedykoľvek upraviť alebo odstrániť akýkoľvek obsah internetových stránok, ktorý je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo ktorý svojím obsahom nenapĺňa záujmy Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť nepravdivý a klamlivý obsah, obsah zasahujúci do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, obsah, ktorý je proti ľudskej dôstojnosti, diskriminujúci z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy alebo pohlavia, alebo obsah, ktorý propaguje násilie či akékoľvek ďalšie protiprávne jednanie.

Na týchto internetových stránkach je dovolené:

 • vstupovať do ktorejkoľvek verejne prístupnej časti internetových stránok
 • vytlačiť jednu kópiu ktorejkoľvek stránky alebo všetkých stránok pre osobné potreby

Na týchto internetových stránkach nie je dovolené:

 • zo žiadneho obsahu skopírovaného alebo vytlačeného z internetových stránok odstrániť informáciu o autorských právach, copyright, obchodnú značku, či iné označenie duševného vlastníctva
 • kopírovať (vytlačením na papier, ukladaním na disk či iným spôsobom), distribuovať (vrátane šírenia kópií), rozosielať, upravovať, či akokoľvek inak používať akýkoľvek materiál obsiahnutý na týchto internetovýc stránkach, okrem účelu, ktorý je uvedený v odstavci „Na týchto internetových stránkach je dovolené“ vyššie. Tieto obmedzenia sa vzťahujú na celky alebo časti obsahu internetových stránok.
 • zasahovať akýmkoľvek spôsobom do obsahu či technickej podstaty internetových stránok bez súhlasu Prevádzkovateľa
 • vyvíjať na stránku neprimeraný počet požiadaviek
 • pristupovať k obsahu na stránke pomocou automatizovaných skriptov či robotov
 • zasahovať do bezpečnosti internetových stránok
 • využívať obsah internetových stránok na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ
 • pokúšať sa preniknúť na prístupové účty iných užívateľov
 • zadávať nepravdivé údaje za účelom zakrytia identity odosielateľa
 • šíriť na internetových stránkach obsah, ktorý porušuje právne predpisy Slovenskej republiky, dobré mravy, prípadne ohrozujúci verejný poriadok či nezodpovedajúci záujmom Prevádzkovateľa. Predovšetkým sa zaväzuje nešíriť nepravdivý obsah, obsah zasahujúci do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, obsahom diskriminujúcim z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy pohlavia a ktoré propagujú násilie či akékoľvek protiprávne konanie.

Používaním týchto internetových stránok súhlasíte s Podmienkami používania a zaväzujete sa tieto podmienky dodržiavať. Tieto Podmienky používania sledujte pri každej Vašej návšteve internetových stránok z dôvodu ich prípadných zmien.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť formát, vzhľad či obsah internetových stránok bez akéhokoľvek upozornenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny Podmienok používania bez predošlého upozornenia a odmietnutie zodpovednosti.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť prevádzku stránky či inak obmedziť jej dostupnosť z dôvodu technických problémov, aktualizácie obsahu, pri jej údržbe či z akéhokoľvek iného dôvodu aj bez predošlého upozornenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia ukončiť prístup k internetovým stránkam.

Prístup k internetovým stránkam a ich používanie ja bezplatné.

Podmienky používania internetových stránok vstupujú do platnosti a sú účinné termínom ich zverejnenia. Za termín zverejnenia sa považuje dátum a čas ich umiestnenia v obsahu podstránky prístupnej z www.verne.sk .

V prípade nezrovnalostí v obsahu a podmienkach medzi jednotlivými jazykovými verziami sa za rozhodujúcu jazykovú verziu považuje verzia slovenská.

Tieto Podmienky používania stránok www.verne.sk sa riadia právom Slovenskej republiky a v prípade akéhokoľvek sporu v súvislosti s týmito Podmienkami používania, či akéhokoľvek sporu s internetovými stránkami, podmienkach, či v inom spore, budú rozhodovať s konečnou platnosťou podľa práva Slovenskej republiky príslušné súdy Slovenskej republiky.

Dátum publikovania: 1. január 2017

VERNE TRAVEL, a.s.