Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. VERNE TRAVEL, a.s., IČO:  45 562 962, sídlom Miletičova 1, 821 01 Bratislava, reg. Obch. register Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl. č. 5037/B /ďalej VERNE/, je podnikateľským subjektom, ktorého zámerom je sprostredkovanie predaja zájazdov, prípadne iných služieb renomovaných cestovných kancelárií prostredníctvom internetu.

2. VERNE prehlasuje, že je jeho zámerom vytvorenie podmienok umožňujúcich kúpu zájazdu, alebo iných služieb poskytovaných cestovnými kanceláriami, prostredníctvom internetu tak, aby celý proces kúpy – výber služby, jej objednanie, úhrada a uzatvorenie zmluvného vzťahu – bol realizovaný výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom internetu.
 

II. Definícia pojmov

1. Touroperátor – je cestovná kancelária poskytujúca služby v zmysle zákona č. 281/2001 Z.  z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné podmienky Touroperátora – predstavujú zmluvné podmienky, alebo iné zmluvne dojednané ustanovenia, ktorými sa riadi poskytovanie zájazdov jednotlivých Touroperátorov.

3. Zmluva o obstaraní zájazdu – zmluva uzavretá medzi Objednávateľom a Touroperátorom obsahujúca dojednanie práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní a čerpaní dohodnutých služieb. Súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu sú všetky doklady a informácie, ktoré objednávateľ obdrží, alebo na základe ktorých Objednávateľ uzatvorí Zmluvu o obstaraní zájazdu, a to najmä informácie obsiahnuté na Portáli www.verne.sk, Zmluvné podmienky Touroperátora, všeobecné informácie a písomné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte, alebo objednaných službách.

4. Portál www.verne.sk – predstavuje portál prevádzkovaný VERNE, prostredníctvom ktorého VERNE poskytuje svoje služby a prostredníctvom ktorého dochádza k uzavretiu Zmluvy o obstaraní zájazdu.

5. Klient – je osoba, ktorá prejaví záujem o využitie služieb poskytovaných VERNE prostredníctvom Portálu www.verne.sk .

6. Objednávateľ - je osoba, ktorá s Touroperátorom uzavrie Zmluvu o obstaraní zájazdu, alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade so Zmluvou o obstaraní zájazdu previedol.
 

III. Uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu

1. Klient berie na vedomie, že celý proces dojednávania Zmluvy o obstaraní zájazdu je realizovaný prostredníctvom Portálu www.verne.sk a prehlasuje, že so spôsobom a postupom uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu sa oboznámil a s týmto súhlasí /ďalej aj rezervačný proces/. Klient prehlasuje, že bude postupovať podľa pokynov realizácie rezervačného procesu oznámených a/alebo vyžadovaných VERNE na Portáli www.verne.sk a s týmito pokynmi ako záväznými súhlasí.

2. Klient na základe určených kritérií vykoná výber služieb, ktorých poskytnutie požaduje. Na základe určených kritérií /napr. krajina, lokalita, hotel, termíny, cena a iné/ vykoná výber konkrétnej požiadavky a realizuje objednávku určeným spôsobom, ktorá je v tomto štádiu nezáväzná. Na základe objednávky podľa predchádzajúcej vety je Klientovi automaticky v krátkej časovej lehote oznámená dostupnosť alebo nedostupnosť realizovanej voľby.

3. V prípade nedostupnosti voľby realizovanej podľa ods. 2 tohto článku je nevyhnutné už realizovaný postup objednávky opakovať pri využití odlišných kritérií.

4. V prípade dostupnosti voľby realizovanej podľa ods. 2 tohto článku Klient pokračuje v rezervačnom procese podľa pokynov, najmä oznámením konkrétnych vyžadovaných údajov, informácií a vykonaním ďalších požadovaných krokov.

5. Rezervačný proces je zo strany klienta zavŕšený odoslaním rezervácie konkrétnych, presne špecifikovaných služieb podľa pokynov, určením spôsobu realizácie platby a skutočnou realizáciou platby. Súčasťou uvedeného postupu je aj odsúhlasenie  návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu, vrátane týchto obchodných podmienok, Zmluvných podmienok Touroperátora a iných dokladov súvisiacich so Zmluvou o obstaraní zájazdu /napr. poistných podmienok a pod./. V prípade, že k odoslaniu rezervácie alebo realizácii platby nedôjde v určených lehotách, rezervačný proces nie je ukončený, návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu stráca platnosť a rezervačný proces je nevyhnutné opakovať znova.

6. Zmluva o obstaraní zájazdu je uzatvorená okamihom elektronického odsúhlasenia Zmluvy o obstaraní zájazdu, týchto obchodných podmienok, Zmluvných podmienok Touroperátora a prípadne iných doručených dokladov a uhradením určenej platby, to všetko cestou Portálu www.verne.sk a podľa pokynov VERNE. 

7. Okamihom uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu sa Klient stáva Objednávateľom a vzniká zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Touroperátorom, ktorý sa v plnom rozsahu /vrátane napr. odstúpenia od zmluvy, storno podmienok a stornopoplatkov, reklamačného konania, potrebných dokladov a ich platnosti a iných/ riadi uzavretou Zmluvou o obstaraní zájazdu, vrátane všetkých jej súčastí, najmä Zmluvných podmienok Touroperátora a inými. Za poskytnutie zájazdu v zmysle Zmluvy o obstaraní zájazdu zodpovedá výlučne Touroperátor.

8. Po uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu sú Objednávateľovi elektronickou poštou doručené rozhodujúce doklady potrebné pre čerpanie služieb a to najmä Zmluva o obstaraní zájazdu, voucher a iné.

9. Osobitnú kategóriu predstavujú tzv. Zájazdy na vyžiadanie a jedná sa o zájazdy, u ktorých je nevyhnutné vyžiadať predmetný zájazd najskôr u partnera Touroperátora. Skutočnosť, že sa jedná o Zájazd na vyžiadanie, bude klientovi oznámená súčasne s oznámením dostupnosti voľby v zmysle ods. 2 tohto článku a klient postupuje obvyklým rezervačným procesom ako pri oznámenej dostupnosti voľby až do uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu. V prípade, že partner Touroperátora nevyhovie vyžiadaniu Touroperátora, Zmluva o obstaraní zájazdu zaniká, uvedená skutočnosť je oznámená elektronickým spôsobom Objednávateľovi a súčasne je Objednávateľovi vrátená plná suma uhradených peňažných prostriedkov, pokiaľ si Objednávateľ nevyberie iný zájazd.
 

IV. Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že spôsob uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu tak, ako je obsiahnutý v týchto obchodných podmienkach, je realizovaný s ich vzájomným súhlasom, platne zakladá práva a povinnosti pre obe zmluvné strany a Touroperátora a takúto formu uzatvorenia zmluvy považujú za vhodnú v zmysle príslušnej právnej úpravy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zodpovedá za uvedenie nepresných alebo klamlivých údajov pri realizácii rezervačného procesu, a v takom prípade nevzniká povinnosť poskytnutia dojednaných služieb a Objednávateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá môže vzniknúť z uvedeného dôvodu Touroperátorovi alebo VERNE.

VERNE je oprávnená odmietnuť objednávky a rezervácie, ktoré nezodpovedajú pokynom pre realizáciu rezervačného procesu určeným VERNE, napr. obsahujú neúplné, alebo klamlivé vyžadované údaje a pod. O uvedenej skutočnosti VERNE nie je povinný informovať Klienta.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že niektoré údaje poskytnuté v rámci rezervačného procesu, sú údajmi osobnej povahy v zmysle zák. č. 428/2002 o ochrane osobných údajov a Objednávateľ realizáciou rezervačného procesu ako aj uzavretím Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľuje súhlas VERNE, ako aj ňou určeným osobám, so spracovaním osobných údajov za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodných služieb a plnenia zákonných povinností, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom, VERNE a Touroperátorom, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným parnerom VERNE, ako aj Touroperátora a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu za účelom zabezpečenia jej naplnenia. Súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov je daný aj pre potreby marketingových aktivít VERNE a Touroperátora po dobu realizácie týchto aktivít.

Tento súhlas je udelený aj v mene všetkých účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, alebo ich písomného súhlasu.

Odvolanie daného súhlasu je možné po predchádzajúcej vzájomnej dohode alebo na základe písomnej žiadosti Objednávateľa.

4. Súčasťou služieb VERNE je i nepravidelné zasielanie ponúk pre zákazníkov elektronickou poštou v podobe správ všetkým Klientom. Klient má možnosť odhlásiť sa z prijímania správ kedykoľvek prostredníctvom kliknutia na odhlasovací link v prijatej správe alebo zaslaním žiadosti o odhlásenie prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu podľa pokynov VERNE.

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že VERNE nezodpovedá za výsledok rezervačného procesu, ktorý môže byť okrem iného ovplyvnený poskytovateľom internetového pripojenia alebo jeho kvalitou, najmä nezodpovedá za to, či medzi Klientom a Touroperátorom dôjde k uzavretiu Zmluvy o obstaraní zájazdu, a Klient vstupuje na Portál www.verne.sk dobrovoľne pri poznaní jeho povahy a spôsobu fungovania.
 

Dátum publikovania: 1. január 2017