Reklamačný poriadok

Obchodná spoločnosť VERNE TRAVEL, a.s., IČO: 45 562 962, sídlom Miletičova 1, 821 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 5037/B vydáva tento reklamačný poriadok na uplatňovanie práv zákazníkov pri reklamácii nedostatkov služieb cestovného ruchu:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Cestovná agentúra – („CA“) – je podnikateľský subjekt cestovného ruchu, ktorý na základe živnostenského oprávnenia poskytuje služby v rozsahu určenom zákonom č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  Obchodná spoločnosť VERNE TRAVEL, a.s. je cestovná agentúra

Cestovná kancelária – („CK“) – je podnikateľský subjekt, ktorý na základe živnostenského oprávnenia poskytuje služby v rozsahu zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Cestovná kancelária s ktorou Objednávateľ uzatvoril zmluvu o obstaraní zájazdu, alebo typovo inú obdobnú zmluvu (ďalej len zmluva o obstaraní zájazdu) je Obstarávateľom v zmysle uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej aj Obstarávateľ).

Objednávateľ – je osoba,

-          ktorá uzatvorí s cestovnou kanceláriou zmluvu o obstaraní zájazdu,

-          v ktorej prospech sa zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorila

-          na ktorú sa zájazd previedol za podmienok podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Zákazník – je osoba, ktorá využije služby ponúkané cestovnou agentúrou.

Článok 2

Zodpovednosť

1/ Cestovná kancelária v postavení Obstarávateľa zodpovedá za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu v zmysle tejto zmluvy a príslušnej právnej úpravy.

2/ Cestovná agentúra nezodpovedá za plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu. 


Článok 3

Postup riešenia porušenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu

1/ V prípade porušenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu je Objednávateľ povinný riešiť vzniknutú situáciu bezodkladne priamo na mieste a splniť všetky povinnosti vyplývajúce z príslušnej právnej úpravy. V podmienkach slovenského právneho poriadku si Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK.

2/ V prípade že porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu nebude odstránené priamo  na mieste, je Objednávateľ oprávnený uplatniť nároky z porušenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu spôsobom vyplývajúcim z uzavretej zmluvy a príslušnej právnej úpravy. V podmienkach slovenského právneho poriadku musí Objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe Objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa odseku 1 tohto článku.

3/ Postup v zmysle ods. 2 tohto článku je možné realizovať aj prostredníctvom spoločnosti VERNE TRAVEL a.s., ak je takýto postup možný na základe príslušnej právnej úpravy, ktorá upravuje aj následky takéhoto postupu a povinnosti spoločnosti VERNE TRAVEL a.s.. Prijatie reklamácie sa potvrdí v zmysle príslušnej právnej úpravy. Spoločnosť VERNE TRAVEL a.s. riešenie akýchkoľvek uplatnených nárokov postupuje Obstarávateľovi, ktorý zodpovedá za poskytnutie služieb v zmysle zmluvy o obstaraní zájazdu a príslušnej právnej úpravy. 

4/ Riešenie Objednávateľom uplatneného nároku bude Obstarávateľom realizované podľa uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu a príslušnej právnej úpravy. V podmienkach slovenského právneho poriadku by riešenie reklamácie nemalo presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5/ Objednávateľ je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce skutkový stav.


Článok 4

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Objednávateľ je oprávnený riešiť svoje nároky aj pri využití inštitútu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č.  391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Článok 5

Účinnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 01. 11. 2017.

 

Bratislava, 01. 11. 2017

VERNE TRAVEL, a.s.
Marián Brežák
Člen a predseda predstavenstva